Wychowanie do życia w rodzinie

Jesteś tu: » Strona startowa » Wychowanie do życia w rodzinie

Szanowni Państwo


Informujemy, że przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest realizowany w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w wymiarze 14 godzin w danym roku szkolnym (w tym 9 godzin wspólnych dla dziewcząt i chłopców oraz 5 godzin lekcyjnych z podziałem na grupy).

Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jest obowiązkowy. Rodzic (opiekun prawny) ucznia ma prawo złożyć pisemny wniosek dotyczący rezygnacji z zajęć (wzór wniosku dostępny poniżej lub u wychowawcy klasy). Dokument należy złożyć do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do dnia 15 lutego 2018 r. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845, z 2002 r. Nr 121, poz. 1037, z 2009 r. Nr 131, poz. 1079 oraz z 2012 r. poz. 300)

wraz ze zmianami z 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU UCZNIA W ZAJĘCIACH

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

rok szkolny 2017/2018

 

Nie wyrażam zgody, aby mój syn/moja córka


……………………………………………………………

imię i nazwisko


uczestniczył/a w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

Jantar, dn. …………………………… …………………………………………………….

                                              podpis rodzica/ opiekuna prawnego