Organizacja ruchu przy szkole i regulamin parkingu

Jesteś tu: » Strona startowa » Organizacja ruchu przy szkole i regulamin parkingu

 

 

 

ORGANIZACJA RUCHU

 

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANTARZE

  

 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Opiekunowie!

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa DZIECI uczęszczających do naszej szkoły

 

przedstawiamy schemat poruszania się (organizacji ruchu) na jej terenie oraz regulamin parkingu.

 

Dziękujemy.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jantarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Regulamin korzystania z parkingu i drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Jantarze

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na terenie parkingu i drogi wewnętrznej obowiązują przepisy ustawy  z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy niniejszego Regulaminu.

2. Parking  jest parkingiem niestrzeżonym.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na jego terenie.

3. Każdy użytkownik systemu poprzez wjazd na teren parkingu i drogi wewnętrznej wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.

4. System kontroli wjazdu na teren SP Jantar ma na celu uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego oraz ułatwienie użytkownikom systemu możliwości parkowania pojazdów.

5. Umożliwienie wjazdu na teren SP w Jantarze nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem użytkownikowi wolnego miejsca do parkowania.

6. Uprawnieni do wjazdu i parkowania na terenie na terenie SP Jantar są:

pracownicy - codziennie bez ograniczeń czasowych,

uczniowie, rodzice, opiekunowie - od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem,

dostawcy i firmy zewnętrzne zgodnie z zapotrzebowaniem,

pozostali użytkownicy korzystający z parkingu, cały tydzień bez ograniczeń.

7. Na terenie SP Jantar zabrania się:

przekraczania prędkości powyżej 15 km/h, ograniczenie nie wymaga postawienia dodatkowego znaku drogowego,

zaśmiecania i zanieczyszczania parkingu,

parkowania w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,

parkowania samochodów bezpośrednio przed szkołą,

przewożenia materiałów niebezpiecznych, niezabezpieczonych zgodnie z przepisami.

8. Użytkownik systemu jest zobowiązany do przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego ustalonych na terenie SP Jantar, który jest jednokierunkowy, (patrz mapa organizacji ruchu).

9. Użytkownik systemu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

10. Na terenie SP Jantar, pieszy zobowiązany jest korzystać z chodnika,  w czasie przekraczania drogi wewnętrznej ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami.

11. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wjazdu należy zgłaszać pisemnie  do dyrektora SP Jantar.