STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE - rozdziały - IX-X

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE - rozdziały - IX-X

Rozdział IX

 

Oddziały Przedszkolne

 

 

§ 1

Cele i zadania Oddziałów Przedszkolnych

 

Wychowaniem przedszkolnym objęte są  dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Dzieci 5 – letnie podlegają rocznemu przygotowaniu  przedszkolnemu.

 

 

       Celem Oddziałów  Przedszkolnych  jest:

 

       1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla  prawidłowego ich rozwoju.

       2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.

       3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.

       4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

       5. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

       6. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

       7. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

        Do zadań Oddziałów  Przedszkolnych należy:

 

       1.Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

       2.Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianiewięzi uczuciowej z rodziną.

       3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej.

       4. Integrowanie treści edukacyjnych.

       5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.

       6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

       7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.

       8. Zapewnienie bezpłatnej i dobrowolnej (usunięte) opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

       9. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

      10. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły.

      11. Oddziały  Przedszkolne organizują dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na  

            religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

§ 2

Organizacja Oddziałów Przedszkolnych

 

1. Organizację pracy oddziałów określa ramowy rozkład.

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

3. Oddziały  Przedszkolne działają przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.

4. Czas pracy oddziału to pięć godzin.  Czas pracy oddziałów: 7.45 – 16.00. Za pobyt dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w czasie wykraczającym poza ramowe godziny,

    pobierana jest opłata za świadczenia według stawki ustalonej przez Organ Prowadzący.

5. Oddziały Przedszkolne sprawują opiekę nad dziećmi, stosują metody pracy odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.

6. Oddziały Przedszkolne realizują cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

7. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN.

 

§ 3

Zadania nauczycieli Oddziałów Przedszkolnych

 

       Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należą w szczególności:

 

1. Planowanie zajęć dziecka zgodnie z nową obowiązującą  podstawą programową.

2. Dbanie o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.

3. Dokumentowanie umiejętności i trudności dziecka.

4. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

5. Zapewnienie opieki logopedycznej  dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy.

6. Informowanie rodziców o zadaniach realizowanych i planowanych w szkole oraz o sytuacji rozwojowej dziecka, jego umiejętnościach i trudnościach.

7. Współpraca z rodzicami przy organizacji imprez przedszkolnych (wycieczek, balów, festynów, konkursów).

 

§ 4

Prawa i obowiązki dzieci w Oddziałach  Przedszkolnych

 

  1. Dzieci mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu, a w szczególności prawo do:

- życzliwego traktowania, bez przemocy i gróźb,

- zabawy i gier,

- wyrażania własnego zdania i opinii,

- bezpiecznych warunków pobytu w oddziale,

- opieki nauczyciela,

- zwrócenia się o pomoc do nauczyciela,

- odpoczynku,

- rozwoju we własnym tempie.


  1. Wychowankowie mają obowiązek:

- odnosić się z szacunkiem do innych osób,

- mówić dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

- wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela,

- odnosić zabawki na swoje miejsce,

- szanować przedmioty należące do przedszkola i innych dzieci,

- pomagać kolegom i koleżankom. 

            § 5

Prawa i obowiązki rodziców

 

  I. Rodzice mają prawo do:

 

 1. zapoznania ze stopniem gotowości edukacyjnej (dojrzałości szkolnej) dziecka kończącego edukację przedszkolną,

 2. informacji ułatwiającej rodzicom podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu przez dziecko edukacji szkolnej – diagnoza gotowości szkolnej,(usunięte)

 3. do decyzji o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uzna, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju,

 4. aktywnego włączania się w życie przedszkola,

 5. znajomości celów i zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

 6. wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,

 7. uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 8. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 9. stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne,

 10.  występowania w imieniu dziecka, jako ustawowi przedstawiciele prawni, do dyrektora przedszkola oraz do władz nadrzędnych w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

   

  II. Obowiązkiem rodziców jest:

 

 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i  nie może być pod wpływem alkoholu),

 2. przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

 3. przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka,

 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 5. dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka,

 6. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

 7. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzeń dyrektora  szkoły,

 8. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 9. informowanie dyrektora lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną,

 10. współdziałania z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.

   

   

§ 6

Sposoby sporządzania diagnozy

 

 1. Diagnoza przedszkolna obejmuje wszystkie dzieci kończące w danym roku pięć lat.

 2. Wszystkie dzieci w grupie  pięciolatków są objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej.

 1. Zgodnie z nową podstawą programową, w grupie pięciolatków  objętych wychowaniem przedszkolnym, są poprowadzone obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 2. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej jest przeprowadzona analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 3. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.
 4. W kwietniu, nauczyciel przeprowadza kolejną diagnozę, której wynik posłuży nauczycielom do sporządzenia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, gdyż zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
 5. Powyższa informacja wydawana jest w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 
 6. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Oddziale Przedszkolnym. Informacja ta jest wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich( usunięte)
 7. Rodzice otrzymują  informację i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli  uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju.

 

§ 7

Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

 

 1. Zebranie dla rodziców - organizacja pracy w ciągu roku szkolnego ( wrzesień):

   

     a)   Omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych.

     b)   Zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych.

   

 2. Zebranie grupowe po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej ( październik):

   a.Rozmowy indywidualne rodzicami dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój w zakresie pomocy- psychologiczno-pedagogicznej.

          b. Zapoznanie rodziców z kierunkami pracy w przedszkolu.

Opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój dziecka w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, kontakty indywidualne z rodzicami, udzielenie wskazówek do pracy w domu,  uzyskanie zgody  rodzica na realizację planu działań.   Systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej o działaniach nauczyciel - dziecko i rodzic- dziecko.(usunięte


    3. Zebranie grupowe ( kwiecień):

 1. Omówienie wyników diagnozy końcowej.

 2. Porównanie wyników uzyskanych podczas diagnoz.

 3. Wydawanie rodzicom zaświadczeń- informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 4. Rozmowy z zainteresowanymi rodzicami - indywidualne omówienie arkusza obserwacji rozwoju dziecka.

   

§ 8

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  1. Szkoła udziela i organizuje dzieciom i rodzicom  pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc ta polega w szczególności na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w   szczególności: 

 1.  z niepełnosprawności,

 2. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 3. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 4. z zaburzeń komunikacji językowej,

 5. z choroby przewlekłej,

 6. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 7. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

 8. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

   

  1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega ponadto na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności tej pomocy.

 

  1. Zadania, o których mowa w pkt. 1  są realizowane we współpracy z:
 1. rodzicami,

 2. nauczycielami i innymi pracownikami placówki oraz innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

 4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

   

  1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

  1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym może być udzielana na wniosek:
 1. rodziców,

 2. nauczyciela  lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

 3. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

   

  1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana dzieciom w formie:
 1.  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 2. porad i konsultacji.

   

  1.  Zajęcia specjalistyczne:
 1. korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć wynosi do 5 dzieci,

 2. logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, liczba uczestników zajęć wynosi do 4 dzieci,

 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, liczba uczestników zajęć wynosi do 10 dzieci,

 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie,

 5. godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut,

 6. porady, konsultacje dla dzieci, rodziców i nauczycieli prowadzą w zależności od potrzeb nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych: psycholog, pedagog, logopeda.

   

  1.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

  1.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

  1.  Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 2. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

   

  1.  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 

 

 

  

 

 

 

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 1

 

1. Statut obowiązuje  w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej:

 

a) uczniów,

b)dyrektora,

c) nauczycieli,

d) pozostałych pracowników szkoły,

e) rodziców uczniów.

 

2. Dla zapewnienia znajomości i realizacji postanowień zawartych w Statucie Szkoły Dyrektor Szkoły ustala tryb i sposób zapoznania członków społeczności szkolnej z postanowieniami niniejszego statutu.

 

3. Integralną częścią Statutu Szkoły są: 

        

a)Wewnątrzszkolny System Oceniania(zał. nr 1)

b)Regulamin Rady Pedagogicznej (zał. nr 2)

c) Regulamin Rady Rodziców (zał. nr 3)

d) Regulamin Samorządu Uczniowskiego (zał. nr 4)

e) Regulamin Biblioteki i Czytelni Szkolnej (zał. nr 5)

f)Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania(zał. nr 6)

 


4.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 2


1.  Każda zmiana Statutu Szkoły Podstawowej w Jantarze skutkuje tekstem jednolitym.


2.  Wcześniejsze wersje statutu są archiwizowane w szkole.


3. Statut Szkoły Podstawowej w Jantarze dostępny jest:

 

a) w bibliotece szkolnej,

b) na stronie internetowej szkoły: www.spjantar.szkolnastrona.pl,

c) u Dyrektora Szkoły,

d) w pokoju nauczycielskim.

 

4. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały po zatwierdzeniu przez Radę

Pedagogiczną.

 

5. Tekst jednolity  z dnia 31.08 2015r.