STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE - rozdziały VI-VIII

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE - rozdziały VI-VIII

Rozdział VI

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 1

 


Uczeń ma prawo do:

1.  Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.  Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole  zapewniających bezpieczeństwo.

3.  Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności.

4.  Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

5.  Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

6.  Rozwijania zdolności, zainteresowań  i uczestniczenia we wszystkich formach działalności naukowej,  kulturalnej, sportowej i społecznej organizowanej przez szkołę.

7.  Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce zgodnie z zarządzeniem MEN dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów, co szczegółowo reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania będący integralną częścią niniejszego Statutu.

8.  Pomocy w przypadku trudności w nauce.

9. Zapoznania z programami nauczania i wymaganiami edukacyjnymi wszystkich przedmiotów.

 

10.Poinformowania o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych zgodnie z procedurą zawarta w WSO.

 

11. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

12. Korzystania z klasopracowni, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w obecności nauczyciela.

13. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

 

14. Stypendium i zapomogi zgodnie z odrębnymi przepisami.

15. Opieki zdrowotnej i socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości.

 

17. Przestrzegania zasady, że w ciągu dnia może być przeprowadzony w danej klasie tylko jeden pisemny sprawdzian wiadomości, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy sprawdziany.

 

18. Odpowiadania w terminie uzgodnionym z nauczycielem w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na lekcjach trwającej co najmniej jeden tydzień.

 

19.Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych).

 

20. Ochrony informacji dotyczących życia osobistego i rodzinnego.

 

21. Zwolnienia z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego w przypadku przeciwwskazań lekarskich (decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia udokumentowany zaświadczeniem lekarza specjalisty).

 

§ 2

 

 

Uczeń ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 

2.Systematycznego przygotowywania się do zajęć i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. Odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

 

3.Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali w której się one odbywają.

4.Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności. Szanowania poglądów i przekonań  innych  oraz godności i wolności drugiego człowieka.

5.Dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój fizyczny i psychiczny:

 

a)uczeń nie pije alkoholu, nie pali tytoniu,                                                                              

b) nie używa narkotyków, ani innych środków odurzających.

 

6.Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

7.Podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły w czasie pobytu  w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

8.Podporzadkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

 

9.Właściwego zachowywania  się w czasie zajęć edukacyjnych. Podczas lekcji ma obowiązek zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

10.  Dbania o estetyczny  i schludny wygląd, bez przesadnych ozdób, ostrego makijażu, percingu, długich paznokci, nadmiernie odkrytych części ciała (dekolt, brzuch).

 

11.W szkole, w czasie ważnych oficjalnych uroczystości, w czasie sprawdzianu szóstoklasisty i reprezentowania szkoły poza jej granicami ucznia obowiązuje strój galowy: chłopcy biała koszula z długim lub krótkim rękawem, czarne lub granatowe, niesprane, długie dżinsy bądź czarne lub granatowe długie  spodnie.

Dziewczęta mają do wyboru: czarne lub granatowe, niesprane, długie dżinsy bądź czarne lub granatowe długie  spodnie. Zamiast spodni dziewczęta mogą nosić granatowe lub czarne spódnice, obowiązuje je  biała bluzka  z długim lub krótkim rękawem.

 

12.Zostawiania w szatni ubrania wierzchniego i zmieniania obuwia na sportowe.  

13. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest sporządzone przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemne oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie, które uczeń ma obowiązek  przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia.

 

14. Uczniów szkoły obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do szkoły.  W wypadku niezastosowania się do w/w zakazu nauczyciel ma prawo zatrzymać telefon komórkowy do chwili przybycia rodzica / opiekuna, pozostawiając go w depozycie w  sekretariacie szkoły.

15.W wyjątkowych sytuacjach losowych (np. choroba) uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły, każdorazowo  za zgodą nauczyciela.

16.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty (np. biżuteria, zegarek, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny)  będące własnością uczniów i przynoszone do szkoły.

 

17. Za zniszczenie mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

§ 3

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Uczeń może być nagrodzony za:

1.Dobre wyniki w nauce i pracę społeczną.

2.Zajęcie czołowych miejsc w konkursach, olimpiadach itp.


Szkoła stosuje następujące rodzaje nagród:

1.Wyróżnienie (pochwała) przez nauczyciela, wychowawcę klasy , wobec klasy.

2.Wyróżnienie (pochwała) na apelu przez dyrektora wobec uczniów całej szkoły.

3.List pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora  Szkoły do rodziców.

 

4.Nagroda w formie upominku od Rady Rodziców.

5. Nagroda pieniężna lub/i dyplom uznania.

6.Dopuszcza się inne formy wyróżniania uczniów.

 

7.Przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wzorowych i wyróżniających się uczniów przewidzianych przepisami władz oświatowych.                                                                        


§ 4

Kary

 

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może być ukarany następującymi karami:

1.  Upomnieniem wychowawcy.

2.  Upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły.

3.  Zawieszeniem  prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły.

5.  Przeniesieniem do innej szkoły.

6.  Odsunięcie  od wycieczki lub innej imprezy szkolnej.

 

7. Wychowawca klasy ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców (prawnych  opiekunów) o zastosowaniu kary wobec podopiecznego.

8. Uczeń ma prawo do odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego w danej klasie,  o ile decyzja taka,  była niezgodna z obowiązującym prawem. Decyzja  dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

Rozdział VII

 

 

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli szkoły

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

1.Współdziałanie nauczycieli i rodziców ma na celu:                                                                       

 

 a) zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi w danym roku szkolnym oraz podstawowymi dokumentami określającymi pracę szkoły tj. Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Planem Wychowawczym i Planem Profilaktycznym, treścią programów nauczania,

 

b) informowanie rodziców osiągnięciach i trudnościach w nauce szkolnej ucznia.

 

Każda ocena jest jawna zarówno dla uczniów, jak i rodziców(prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne-kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu: uczeń w czasie lekcji przy omawianiu sprawdzianu, kartkówki, rodzice(prawni opiekunowie) w czasie konsultacji, zebrań, dni otwartych. Na prośbę ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów)sprawdzone  i ocenione prace pisemne-kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu w domu. Praca, którą uczeń zabiera do domu zostaje podpisana przez rodziców(prawnych opiekunów) i zwrócona do szkoły w ciągu trzech dni od jej otrzymania. W przypadku nieoddawania prac pisemnych-kontrolnych w terminie oraz niepodpisywania prac, prace nie będą wydawane i będą do wglądu wyłącznie w szkole,

 

 c) wspólne rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i zachowaniu oraz ustalenie sposobów ich przezwyciężania,

 

d) poradnictwo dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych, pomoc w przypadku niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce,

 

e) poradnictwo w zakresie zaburzeń i zachowania profilaktyki i zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu.

 

2. Szczegółowe informacje rodzice mogą uzyskać w czasie spotkań klasowych lub na stronie internetowej szkoły spjantar.szkolnastrona.pl

 

3.Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:

 

a)zebrania ogólne rodziców z dyrektorem szkoły,

 

b)zebrania Rady Rodziców z dyrektorem szkoły,

 

c)zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą,

 

d)kontakty telefoniczne z wychowawca danej klasy,

 

e)konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie, dyrektorem, pedagogiem szkolnym,

 

f)kontakty poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

4.W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika nie zwalnia rodzica(prawnego opiekuna)z udziału w zebraniach ani z kontaktów indywidualnych ze szkołą.

 

 5.Szczegółowe funkcjonowanie dziennika elektronicznego reguluje oddzielny dokument(Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej w Jantarze) będący załącznikiem do Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 1

 

 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

§ 2

 


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 3

 


1.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

2.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

3.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z :

 

a) rodzicami uczniów,                                                                                             

b) poradami psychologiczno pedagogicznymi  w tym specjalistycznymi,                       

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,                                                                       

d) innymi szkołami iplacówkami,                                                                                     

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 4

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 

 

 

a)ucznia,                                                                                                                        

b) rodziców ucznia,                                                                    

c) nauczyciela wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,                                       

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

§ 5

 

 

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,                                                                   

 

b) zajęć dydaktyczno wyrównawczych,                                             

 

c) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,                                                                             

 

d) porad i konsultacji.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 

 

§ 6

 

 

 

1.Zajęcia rozwijające organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

2.Zajęcia, o których mowa w pkt.1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 

§ 7

 

1.Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniamii odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

2.Zajęcia, o których mowa w pkt.1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 

 

§ 8

 

 

 

1. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

 

2. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4 osób.

 

3. Zajęcia, o których mowa w pkt.1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 


§ 9

 

 

 

1. Zajęcia socjoterapeutyczne i  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

                                                                                                                            

2. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10 osób.

  

3. Zajęcia, o których mowa w pkt.1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 min.

 

2. Dyrektor decyduje w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu