STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE - rozdziały IV-V

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE - rozdziały IV-V

Rozdział IV

 

Organizacja szkoły

 

§ 1

 

1.Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.Szkoła pracuje zgodnie ze sporządzonym przez dyrektora arkuszem organizacji, opracowanym na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły opracowuje się do 30 kwietnia każdego roku.

3.Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

5. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników zespołu, jest możliwe wyłącznie za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 2


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym realizują wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne  określone planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem danej klasy.

 

2. W szkole utworzony jest oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 3

1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych,  zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład  zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.Tygodniowy rozkład zajęć określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

3.Do kierowania pracą wychowawczą poszczególnych klas dyrektor wyznacza spośród  nauczycieli uczących w danej klasie wychowawcę klasy. Wychowawca
powinien w miarę możliwości prowadzić powierzoną mu klasę aż do ukończenia przez nią szkoły.

§ 4

 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego innego niż nauczany obowiązkowo,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

f)zajęcia religii/etyki,

g)zajęcia z języka mniejszości narodowej i etnicznej,

h)zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny.

2. Zajęcia rewalidacyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
3.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

4.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

5.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

6.Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów:

a) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa niż 25 uczniów,

b)dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną  na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

 c)liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów,

d) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale,

e)oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

7.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe w przypadku małej ilości uczniów mogą być przeprowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym także podczas wycieczek, wyjazdów.

8.Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły reguluje opiekun koła w oparciu o kryteria równouprawnienia. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 

9. Na uczestniczenie uczniów w pozalekcyjnych kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych, terapeutycznych lub innych na terenie szkoły lub poza nią, zgodę pisemną musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny ucznia.

 

§ 5

 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:


a)  pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b)  biblioteki,
c)  gabinetu pielęgniarskiego oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
d)  zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z szatnią.

 

§ 6

 

Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać rodziców z programem wychowawczym, planem profilaktycznym i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  i uwzględnić w tym zakresie propozycje przedstawicieli rodziców Rady Rodziców.

1 Wychowawca na zebraniu klasowym ma obowiązek poinformować rodziców o:


a)  zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i uwzględnić propozycje rodziców  w tym zakresie,                       
b)  obowiązujących przepisach dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,
c)  wynikach w nauce, zachowaniu i przyczynach trudności w uczeniu się.

2.Wychowawca udziela rodzicom informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

3.Szkoła organizuje zebrania klasowe rodziców co najmniej 1 raz w kwartale. 4.Zebrania klasowe może ponadto odbywać się w dowolnym terminie z inicjatywy lub na wniosek klasowej Rady Rodziców.

5. Szkoła prowadzi w miarę możliwości i potrzeb -  porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców, także we współpracy z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6.Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Termin i formę powiadomienia określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 


 

§ 7

 

Bezpieczeństwo uczniów

 

1.Bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub zajęciach dodatkowych  uczniowie dojeżdżający udają się  bezpośrednio do świetlicy, uczniowie miejscowi  do domów.

 

2.Przywożenie uczniów do szkoły:

 

a) dzieci poniżej 7 roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką rodzica lub upoważnionej przez rodzica osoby dorosłej,

b) rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w budynku szkolnym pod opieką wychowawcy świetlicy, przed rozpoczęciem zajęć.

 

3.Odbiór uczniów ze szkoły:

 

 

 

a) rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci, o których mowa w pkt.1.

 

ze szkoły po zakończonych zajęciach szkolnych, bądź świetlicowych,

 

b) wszyscy pozostali uczniowie odjeżdżający autobusem szkolnym, odjeżdżają zgodnie z obowiązującym grafikiem kursów autobusu, bądź pieszo udają się do domu, bezpośrednio po zakończonych zajęciach,

 

c) rodzic ma prawo do upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka.

 

W tym przypadku  rodzic bądź opiekun prawny dziecka jest odpowiedzialny za pisemne powiadomienie nauczyciela – wychowawcę bądź wychowawcę świetlicy,

 

d) dziecko miejscowe, które ukończyło 7 rok życia może po skończonych lekcjach samodzielnie opuścić teren szkoły bez towarzyszącej osoby dorosłej, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody,

 

e) dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie do godz. 15.30.

 

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym szkoły telefonując na numer szkoły. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną,

 

d) w przypadku gdy kontakt telefoniczny z rodzicem jest niemożliwy, wychowawca świetlicy  będzie kontaktował się z osobami, (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka) których numery telefonów zostały podane na formularzu zgłoszeniowym do świetlicy,

 

e) w przypadku, gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny, wychowawca może skontaktować się z policją w celu porady lub pomocy. Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli do domu, bez uprzedniej zgody rodzica.

 

 

 

4. Każdorazowo kiedy organizowany jest wyjazd ucznia, związany z reprezentowaniem szkoły przez ucznia, (konkursy, olimpiady, przeglądy itp.) rodzic jest zobowiązany podpisać zgodę na wyjazd swojego dziecka.

 

 

 

5. Zabrania się uczniom nie posiadającym karty rowerowej do samodzielnego przyjeżdżania rowerem do szkoły. Odpowiedzialność prawną w tej kwestii ponoszą rodzice dziecka.

 

 

  

 

§ 8

 

 

 

Zasady działania biblioteki

 

 

 

1.Biblioteka jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie,  nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Zasady korzystania z księgozbioru określa  regulamin.

3. Godziny pracy  biblioteki są określone przez dyrektora szkoły w celu ich dostosowania do czasu zajęć lekcyjnych oraz umożliwienia każdemu z uprawnionych do korzystania ze zbiorów bibliotecznych bezpośrednio przed, w czasie lub po zajęciach w szkole. Godziny otwarcia biblioteki podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie stosownej informacji.  

4. Biblioteka może prowadzić działalność marketingową w celu zdobycia funduszy na zakup książek, czasopism lub innych  materiałów. Formy działalności określa
nauczyciel bibliotekarz z zastrzeżeniem, iż nie może one osobom uprawnionym ograniczać powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów bibliotecznych.

 

 

 

5.Nauczyciel bibliotekarz sprawuje nadzór nad działalnością biblioteki, zapewniając wzbogacanie księgozbioru oraz dba o jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.

 

6.Szczegółowe zasady działania biblioteki określa Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej w Jantarze, będący załącznikiem do Statutu.

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

Zasady działania świetlicy

 

1.  Dla uczniów którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub warunki dojazdu do szkoły, placówka organizuje świetlicę.

2.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

 

 

 

3. Wszystkie prawa i obowiązki uczniów wychowanków  świetlicy, reguluje odrębny regulamin świetlicy.

 

 

 

Rozdział V

 

 

 

Zadania  i obowiązki nauczycieli, wychowawców, zespołów przedmiotowych oraz innych pracowników szkoły

 

 

 

 

 

§ 1

 


Do obowiązków nauczycieli  szkoły należy w szczególności:

1.  Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, przestrzeganie przepisów BHP.

2.  Nauczanie i wychowywanie powierzonych mu uczniów.

3.  Systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja zaleceń pohospitacyjnych.

 

 

 

4. Sporządzenie planów dydaktycznych oraz wychowawczych z prowadzonych zajęć edukacyjno-wychowawczych dla każdego oddziału i przedstawienie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego.

5.  Realizowanie w toku zajęć edukacyjnych obowiązującej  podstawy programowej i programu nauczania.

6.  Stosowanie właściwych metod nauczania i wychowania.

7.  Organizowanie pracy uczniów oraz systematyczne jej kontrolowanie i ocenianie
charakteryzujące się bezstronnością i obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów. Bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych

8.  Zapewnienie jawności i zrozumiałości kryterium oceny dla ucznia, rodziców i wychowawcy.

9.  Powiadomienie  rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Termin i formę powiadomienia określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

10.  Poznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,  tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej

11. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu organizacjami uczniowskimi.

12. Branie czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.

13. Utrzymywanie kontaktu i współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w wychowaniu i nauczaniu uczniów.

14. Stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej, doskonalenie metod pracy oraz
samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę lub instytucje do tego powołane.

15. Dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny zwłaszcza w zakresie mienia powierzonego jego opiece.

16. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.

17. Sprawowanie opieki  nad uczniami podczas przerw  zgodnie  z obowiązującym grafikiem, wywieszonym w pokoju nauczycielskim i podpisanym przez wszystkich nauczycieli.  

18. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych poza szkołą i w trakcie wycieczek.

19. Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów, udzielanie uczniom pomocy w przygotowywaniu się do konkursów przedmiotowych i poza przedmiotowych.

 

 

 

                                                                                                                 § 2

 

 

 

Do obowiązków   nauczyciela - wychowawcy szkoły należy w szczególności:

1.  Prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz przygotowania tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, planu zamierzeń wychowawczych.

2.  Współpracy z Samorządem klasowym i Uczniowskim, współpracy z nauczycielami uczącymi w szkole.

3.  Organizowania imprez klasowych, życia kulturalnego klasy.

4.  Kontroli i oceny zachowania ucznia. Wychowawca ustala ocenę zachowania
ucznia w porozumieniu z nauczycielami szkoły i przedstawia ją Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia.

5.  Poznania ucznia, jego zdolności, zainteresowań i potrzeb.

6. Poznania  środowiska domowego uczniów, ich sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i wychowawczej oraz wspierania psychicznego uczniów w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i szkolnych.

 

 

 

7. Rozwiązywania konfliktów w zespole  klasowym uczniów oraz pomiędzy uczniami klasy, a innymi członkami społeczności szkolnej.

8.  Współpracy z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec  uczniów  szczególnie uzdolnionych i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami.

9.  Utrzymywania kontaktu z rodzicami  uczniów w celu poznania ich dzieci i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.

10.  Współdziałania z rodzicami w ich działaniach wychowawczych.

11. Zorganizowania co najmniej 1 zebrania rodzicielskiego w kwartale i spotkań indywidualnych  z rodzicami w zależności od potrzeb.

12. Pozyskiwania inicjatyw rodzicielskich na rzecz szkoły.

13. Zapoznania uczniów i rodziców z zarządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania   i promowania uczniów oraz  przeprowadzania  sprawdzianów, Statutem Szkoły  i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły.

14. Współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, z dyrekcją szkoły, z Radą Pedagogiczną w trudnych przypadkach wychowawczych.

 

 

 

15. Realizowania zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

 

                                                                     

 

§ 3

 

 

 

Nauczyciel ma prawo do:

 

 

 

1.Rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

2.Podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego.

 

 

 

3. Nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

 

 

 

4.Korzystania z funduszu socjalnego i funduszu zdrowotnego zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego w szkole.

 

 

 

5.Dobrze zorganizowanego czasu pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 

 

 

6.Pomocy ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy.

 

 

 

7.Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

 

 

 

8. Ochrony i poszanowania godności osobistej.

 

 

 

9.Wpływania na życie szkoły przez działalność w Radzie Pedagogicznej, zespołach
przedmiotowych,
 
10.  Wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. Wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu.

 

 

 

 11. Doboru treści programowych w przypadku prowadzenia  koła zainteresowań,  koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

12. Autonomicznej oceny wyników pracy ucznia, wnioskowania w sprawie nagród wyróżnień i kar, współdecydowania o ocenie zachowania ucznia –  zasady te szczegółowo określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

 

 

                                                                                                                          § 4

 

 

 

Działalność zespołów przedmiotowych:       

 

                       

 

1.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

2.Pracą zespołów przedmiotowych kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

 

 

3.Przewodniczący jest zobowiązany do składania sprawozdania z działalności zespołu na zebraniu podsumowującym pracę szkoły po zakończeniu każdego semestru roku szkolnego.

 

 

 

4.  Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

 


a)  współdziałanie z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji programów nauczania oraz stosowania właściwych metod pracy,
b)  doskonalenie metod pracy,
c)  aktualizowanie programów nauczania zgodnie z najnowszymi zdobyczami techniki,
d)  realizowanie uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 
e)  organizowanie pokazowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowatorskich form i metod pracy,
f)  opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkole,   

g)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,                                 

h)  wymiana doświadczeń w zakresie metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 

 i) opiniowanie programów autorskich,                                                                       

 

 j) analiza wyników sprawdzianów.                                                                                 

k) opracowanie do 30 września każdego roku szkolnego harmonogramu pracy zespołu, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.    

 

                                                                                                                                                                                          

 

§ 5

 

 

 

 

 

Działalność pracowników administracji i obsługi szkoły:

 

 

 

1.  Pracownicy administracji i  obsługi podlegają Dyrektorowi Szkoły i realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków.

2.  Prawa i obowiązki  reguluje Kodeks Pracy, inne szczegółowe przepisy oraz regulaminy wewnętrzne szkoły.

3.  Pielęgniarka troszczy się o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów oraz stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń szkolnych, współdziała w tym zakresie z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami klas i rodzicami uczniów. Szczegółowy zakres jej kompetencji określają odrębne przepisy. Zobowiązana  jest do udziału w posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej.