STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE rozdziały - I-III

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANTARZE rozdziały - I-III

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne……………………….………………………………………........2

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły.................................................................................................3

 

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje.............................................................................6

 

Rozdziała IV

Organizacja szkoły. …………………………………………………………...………….16

 

Rozdział V

Zadania  i obowiązki nauczycieli, wychowawców,

zespołów przedmiotowych oraz innych pracowników szkoły   ……………........24

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki uczniów ………………………..……………………………...........31

 

Rozdział VII

Współdziałanie rodziców i nauczycieli szkoły. ……………………..………………37

 

Rozdział VIII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ………………………………………………39

 

Rozdział IX

Oddziały przedszkolne ............................................................................................43

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe......................................................................................... 53

 

 

Statut Szkoły Podstawowej

 w Jantarze

 

 

 Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 


§ 11. Nazwa i siedziba szkoły

   Szkoła Podstawowa w Jantarze  ul. Rybacka 66 B

   Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Rybackiej 66B w Jantarze.

 

2. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Stegnie.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty

4. Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

6. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców.

7. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników ekonomiczno-administracyjnych oraz pracowników obsługi na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

 

§ 1

 

         Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych  na jej podstawie, a w szczególności:

1.  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i osiągnięcie kolejnego etapu edukacyjnego.

2.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

3.  Tworzy warunki do pełnego rozwoju osobowości ucznia, wychowuje go w duchu tolerancji,  poczucia piękna, prawdy i zasad moralnych.

4.  Tworzy warunki do podtrzymania i kultywowania tradycji szkoły, a także regionu i narodu.

5.  Zapewnia aktywność ucznia w procesie dydaktycznym, z zachowaniem poczucia tożsamości narodowej, religijnej oraz patriotyzmu.

6.  Tworzy warunki do przeprowadzenia przez nauczycieli działalności innowacyjnej  i eksperymentalnej.

 

7.Upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

 

 8. Dziecko w szkole jest chronione przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.

 

 9.Szkoła umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i predyspozycjami.

 

§ 2

 

1.Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

2.Do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej, przeprowadza się rekrutację na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci, którym ustalono obwód.

3.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

4.Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jantarze, będący załącznikiem do Statutu.

5.Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

6.Szkoła stosuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.

 

7.Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w oparciu o obowiązujące podstawy programowe i plany nauczania.

 

8.Szkoła zapewnia naukę religii, uznając prawo rodziców( należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby/podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem)i uczniów do swobody decyzji w zakresie wyboru przedmiotu  w wymiarze wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 3

                                    
1. Zadania opiekuńcze i wychowawcze szkoła realizuje w następujący sposób:


a)  zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b)  za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy  odpowiada dyżurujący nauczyciel;
pełnienie dyżurów przez nauczycieli przebiega zgodnie z grafikiem dyżurów  na dany
rok szkolny podanym w pokoju nauczycielskim i podpisanym przez nauczycieli,
c)  podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły za bezpieczeństwo uczniów
odpowiadają nauczyciele uczestniczący w tych zajęciach,
d)  w trakcie wycieczki osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest kierownik wycieczki  przy czym ilość opiekunów w stosunku do grupy uczniów określają odrębne przepisy.

2. Indywidualną opieką szkoła obejmuje:


a)  uczniów z problemami zdrowotnymi dopuszczonych decyzją lekarza do nauki,
b)  uczniów szczególnie uzdolnionych,
c)  uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, którym szkoła stara się zapewnić doraźną pomoc materialną,
d)  we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów  nauczania, a w uzasadnionych przypadkach ukończenie szkoły w skróconym czasie.

 

Rozdział III

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

 

§ 1

 


1. Organami szkoły są:


a)  Dyrektor szkoły,
b)  Rada Pedagogiczna,
c)  Rada Rodziców,
d)  Samorząd Uczniowski.

 

2.Organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach :

 

a) demokratycznego współdziałania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,                                                                                                                   b) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 

3.  Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.


§ 2


2. Dyrektor szkoły zgodnie z zadaniami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty:


a)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
b)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi nauczycielami,
c)  sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami,
d)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
e)  nadzoruje przestrzeganie przez  uczniów, nauczycieli i organy szkoły postanowień Statutu i przepisów prawa,
f)  kontroluje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
g)  przedstawia sprawozdania i wnioski dotyczące działalności szkoły na zebraniach Rady Pedagogicznej,
h)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców  podjęte w  ramach ich kompetencji,
i)  wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych  z przepisami prawa  i zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który w porozumieniu z organem prowadzącym uchwałę uchyla w razie stwierdzenia jej  niezgodności z przepisami prawa; rozstrzygnięcie jest ostateczne,
j)  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej powołuje osoby na stanowiska kierownicze lub z  nich odwołuje; tworzenie stanowisk kierowniczych regulują odrębne przepisy;
k)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,  zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
l) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

ł) powołuje zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia sprawdzianu w danej szkole,

m) jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w sprawdzianie albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego sprawdzianu przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

n) powołuje spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów,

o) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu,

p) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas sprawdzianu,

q) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej,

r)dokumentuje w protokołach przebieg sprawdzianu,

s)  ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
t)  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,

u)ustala coroczne zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obwiązywać w nowym roku szkolnym,
w)  dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

v)gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne,

y)wykonuje czynności związane zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,

x)określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych,
y)  wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
ź)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
ż)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.


3.  Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Zasady ich zatrudnienia określają odrębne przepisy.
W szczególności dyrektor zespołu decyduje w sprawach:


a)zatrudniania  i zwalniania  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły,
c)występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4.  Dyrektor w ramach wykonywania swoich uprawnień współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców,  a w szczególności gwarantuje każdemu z organów szkoły  możliwości swobodnego działania  i podejmowania decyzji w ramach określonych ustawą i regulaminami.

5.  Dyrektor zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

6.  Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców dyrektor szkoły w zależności od warunków
atmosferycznych może w celu wzmocnienia bezpieczeństwa młodzieży- zwrócić się z prośbą do służb porządkowych (Policja, Straż Gminna) o patrolowanie budynku szkoły i terenu wokół placówki, jak również ograniczyć możliwość opuszczania szkoły
przez uczniów podczas trwania zajęć lekcyjnych.

 

§ 3

 


Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym realizującym  zadania wynikające ze Statutu Szkoły.


1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy  przewodniczącego, organu
prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,  jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej  członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

7.Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8.Do kompetencji Rady pedagogicznej należy:                                                                                                             


a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,;    
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f)ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny ,w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,

g) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.


9.Rada  Pedagogiczna  opiniuje:


a) organizację    pracy   szkoły,  zwłaszcza   tygodniowy   rozkład  zajęć  lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski   dyrektora   o   przyznanie   nauczycielom,   nagród  i  innych  wyróżnień,
d) propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac i zajęć  w   ramach    wynagrodzenia   zasadniczego    oraz   dodatkowo    płatnych   zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

f)wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

 

10.  Rada Pedagogiczna  przygotowuje  i uchwala Statut Szkoły albo jego zmiany po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

11.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o
odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji
kierowniczej w szkole. Organ prowadzący albo dyrektor są zobowiązani
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

12.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

13.Rada Pedagogiczna ustala swój regulamin.

14.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane  elektronicznie. Protokół jest sporządzany w terminie 14 dni od daty zebrania. Protokół wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia przewodniczącemu ewentualnych poprawek.

15. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:


a)  dbania o autorytet Rady Pedagogicznej i przestrzegania tajemnicy służbowej,
b)  przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń
dyrektora,
c)  czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i składania przed nią sprawozdań z powierzonych czynności,
d)  realizowania uchwał Rady Pedagogicznej i składania przed nią sprawozdań,
e)  do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 4


Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców / opiekunów prawnych uczniów.

1.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2.Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

3.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

 

4.Rodzice  mają wpływ na zmianę wychowawcy, któremu dyrektor powierzył tę  funkcję, jeśli wychowawca w rażący sposób zaniedbuje swoje statutowe obowiązki.  Pisemny wniosek w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem podpisanym przez minimum 51% uprawnionych,  tj. rodziców uczniów danej klasy, winien być złożony na ręce  dyrektora,  który zobowiązany  jest sprawę zbadać i udzielić wnioskodawcom pisemnej odpowiedzi  w terminie  1 (jednego) miesiąca. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

5.Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
d)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6.Jeżeli Rada Rodziców w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

8.Rada Rodziców ma prawo do:


a)  zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie wynikającymi z programu wychowawczego szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

b)opiniowania wprowadzenia zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę,
c)  zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,
d)  wyrażania i przekazywania dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej,  organowi
prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat
działalności dydaktyczno-wychowawczej zespołu,                                    

e) wyrażania opinii o pracy nauczyciela, którego oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonuje dyrektor,
f) organizowania imprez kulturalnych i sportowych (np. zawody sportowe,  dyskoteki, bal) dla uczniów szkoły; w przypadku imprez  odbywających się poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za  ich organizację i przebieg ponoszą rodzice uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.

9.W ramach współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w sprawach wychowania  i kształcenia dzieci rodzice mają również prawo do:


a)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole i szkołę  informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji,

b)  uzyskiwania informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
c)  stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowanych nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.  

 

§ 5

 

W szkole działa Samorząd  Uczniowski zwany dalej "samorządem".

1.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa  regulamin  uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.Samorząd Uczniowski ma prawo uczestniczenia z głosem  doradczym w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, które bezpośrednio dotyczą problemów młodzieży.

5.Samorząd Uczniowski ma prawo wyrazić swoją opinię w sprawie ucznia, któremu grozi kara za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły.

6.Samorząd ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 6


Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, zaś w przypadku, gdy jest on stroną sporu  -  organ prowadzący na wniosek zainteresowanego. Rozstrzygnięcia dyrektora / organu prowadzącego są ostateczne.