Projekt - Szkoła Talentów

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekt - Szkoła Talentów

Projekt - Szkoła Talentów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

 

Informacje ogólne

Nazwa beneficjenta: Gmina Stegna

Całkowita wartość projektu: 2 763 016,60 PLN

Dofinansowanie w wysokości: 2 624 865,77 PLN

Wkład własny: 138 150,83 PLN

Okres realizacji projektu:  wrzesień 2016 – czerwiec 2018

Partner projektu: Correct Education Sp. Z o.o.

www.stegna.pl; www.correct.edu.pl

 

Opis projektu

Realizacja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy. Projekt skierowany jest do 620 Uczniów, 118 Nauczycieli oraz 300 Rodziców/Opiekunów prawnych z terenu Gminy Stegna.

Celem projektu jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

 • zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych

 • rozwijanie uzdolnień

 • podniesienie umiejętności związanych z kompetencjami kluczowymi

 • podniesienie jakości kształcenia

 • integracja społeczności uczniowskiej

 • promowanie pozytywnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu

Działania:

 • diagnoza uczestników projektu

 • przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji i kształtowanie postaw wzmacniających motywację i wiedzę uczestników projektu;

 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gm. Stegna

Trwałość i efekty:

 • poprawa dalszej możliwości kształcenia uczniów, możliwość swobodnego wyboru szkoły, a w rezultacie większe szanse na rynku pracy;

 • upowszechnienie nowoczesnych metod i form nauczania;

 • poprawa wyników w nauce;

 • zmiana przekonań uczniów i nauczycieli na temat nauki i nauczania w szkole wiejskiej;

 • nowe metody pracy i wiedzę uzyskaną w projekcie nauczyciele mogą wykorzystać ucząc kolejne roczniki;

 • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę opiekunom prawnym uczniów.

   

Charakterystyka i działania:

Szkolenie i wparcie pedagogiczno-metodyczne z zakresu stosowania nowoczesnych metod edukacji i indywidualizacji nauczania oraz stosowania TIK na lekcjach przedmiotowych. W efekcie realizacji szkolenia i wsparcia metodycznego przewiduje się, że nauczyciele biorący udział w projekcie nabędą wiedze i umiejętności stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych i indywidualizacji nauczania oraz stosowania TIK na lekcjach przedmiotowych co zweryfikowane zostanie cyklem testów przeprowadzanych na rozpoczęcie i zakończenie udziału nauczycieli w danej formie wsparcia oraz egzaminem trenerskim.

Efektem uczenia się będzie podniesienie wiedzy i umiejętność w zakresie nowoczesnych technik edukacyjnych (w tym techniki czytania, opracowania i zapamiętywania informacji, tj. techniki czytelnicze i pamięciowe, notatki nielinearne), umiejętność zastosowania wiedzy z psychologii uczenia (prawidłowe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów), podniesienie umiejętności korzystania z TIK do lekcji.

Specjalistyczne warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i konsultacje indywidualne mające na celu zwiększenie aktywności rodziców w procesie edukacyjnym dziecka, poprzez podniesienie ich umiejętności wychowawczych oraz uświadomienie roli w procesie planowania ścieżki kariery dla 300 rodziców. W efekcie realizacji warsztatów i konsultacji przewiduje się, że rodzice biorący udział w projekcie nabędzie wiedze i umiejętności w zakresie wspierania dziecka w procesie edukacyjnych i komunikacji ze szkołą. Efektem uczenia się będzie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu procesów psychologicznych rozwoju dziecka, poznanie teorii nowoczesnych technik edukacyjnych oraz zasad motywowania i wspierania dziecka i ich znaczenia, nabycie wiedzy z zakresu komunikacji na płaszczyźnie Uczeń – Rodzic - Nauczyciel, świadomość znaczenia procesów edukacyjnych dla dalszej kariery edukacyjno - zawodowej dziecka oraz znaczenia zainteresowania rodziców tym procesem.

Rezultaty projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 620 Uczniów z obszarów wiejskich, poprzez poszerzenie programu rozwojowego szkół gm. Stegna, o zajęć pozalekcyjne podnoszące kluczowe kompetencje i świadomość dalszej edukacji.

Warsztaty dla 300 Rodziców podnoszące świadomość procesów edukacyjnych i wspierania dziecka. Przeszkolenie 118 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół przez co podniesie się efektywność nauczania.

Uczniowie poprawią wyniki uzyskiwane w szkole, na egzaminach zewnętrznych,  w rezultacie podwyższą szanse na rynku pracy.

Rodzice pomogą dzieciom w świadomym odkrywaniu umiejętności i talentów.

Nauczyciele podniosą kompetencje zawodowe.

Rezultat długoterminowy:

 • upowszechnienie nowoczesnych metod i form nauczania

 • zmiana przekonań Uczeń, Nauczyciel i Rodzic na temat nauki i nauczania w szkole wiejskiej -uzyskaną wiedzę i umiejętności Nauczyciele wykorzystają ucząc kolejne roczniki

 • z zakupionego sprzętu korzystać będą Uczniowie z kolejnych roczników.

Wspomaganie realizowane będzie we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Stegna, które zostały doposażone w bazę dydaktyczną

 

Szkoła Podstawowa w Jantarze

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość zestaw./szt.

1

Laptopy z myszką

24

2

Zestawy komputerowe (monitor + drukarka)

2

3

Tablety z etui

27

4

TV

1

5

Tablica interaktywna z rzutnikiem

1

6

Programy edukacyjne do tablic

2